GRAND CRU '82

Jeu-de-Boulesvereniging Grand Cru '82 telt ongeveer 250 leden. 

De hal met 12 banen en het terrein met bijna 50 banen vind je op het Fluitpolderplein in Leidschendam.

De ZOMER COMPETITIE TRIPLETTEN 

is gestart op zondag 15 april.

Aan dit districtstoernooi doen 6 teams 

van Grand Cru ’82 mee ! Lees verder …

De AVOND DOUBLETTE COMPETITIE 

is begonnen op dinsdagavond 8 mei.

Aan dit districtstoernooi doen 5 teams 

van Grand Cru ’82 mee ! Lees verder …

Foto’s van clubkampioenschap 

tête-å-tête 2018

Grand Cru Bouletin 3

Mei 2018

Grand Cru '82 is lid van de Nederlands Jeu de Boulesbond en behoort tot District WEST.

Beëindigen van het Lidmaatschap

Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk voor (sport)verenigingen indien het lid niet opzegt. De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief te krijgen waarin gevraagd wordt of zij nog lid willen blijven.

Volgens artikel 7 van de statuten van de vereniging geldt het volgende:

4.  Het lidmaatschap eindigt door:

     a.  opzegging door het lid;

     b.  het overlijden van het lid;

     c.  royement door de vereniging;

     d.  opzegging door de vereniging.

5.  a.  Opzegging door het lid is mogelijk tegen het eind van het verenigingsjaar met een opzegtermijn van twee maanden;

     b.  Opzegging door het lid is mogelijk binnen één maand nadat:

         1.  een besluit van de vereniging, waarbij de rechten van de leden zijn beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid is bekend geworden of aan de leden is medegedeeld; het besluit is dan niet op het lid van toepassing. Tot een dergelijke opzegging is het lid niet bevoegd, voorzover het besluit de geldelijke verplichtingen van alle leden verzwaart;

         2.  een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie van de vereniging aan hem is bekend geworden of aan de leden is medegedeeld.

6.  Wanneer het lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd.