JEU DE BOULESVERENIGING

GRAND CRU ‘82

JEU DE BOULESVERENIGING

GRAND CRU ‘82

PRIVACYVERKLARING

PRIVACYVERKLARING 25 MEI 2018

Dit is de privacyverklaring van Jeu de Boulevereniging Grand Cru ’82, gevestigd Fluitpolderplein 1B, 2262 ED Leidschendam, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 40410813, hierna te noemen Grand Cru’82.

Bewust of onbewust deelt u persoonsgegevens met ons. Wij vinden het van belang dat zorgvuldig wordt omgegaan met uw persoonsgegevens. Daarom hebben wij in deze verklaring voor u uiteengezet hoe wij met uw persoonsgegevens omgaan en welke rechten u heeft.

Heeft u vragen naar aanleiding van het lezen van deze verklaring, stel dan uw vraag per e-mail aan info@grandcru82.nl

Persoongegevens

Uw persoonsgegevens die door Grand Cru 82 worden opgeslagen zijn:

NAW gegevens, geboorteplaats, geboortedatum, telefoonnummer (vast en mobiel), e-mailadres, datum waarop het lidmaatschap is aangegaan, licentienummer en type licentie.

Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens

Het bestuur van Grand Cru’82 is de verwerkingsverantwoordelijke. Dit houdt in dat het bestuur de doeleinden en de middelen voor de verwerking zelf bepaalt en dat het bestuur verantwoordelijk is voor de naleving van de wettelijke vereisten. Binnen de vereniging is een functionaris aangesteld, die de afgesproken procedures bewaakt en controleert.

Doelen van de verwerking van persoonsgegevens

De volgende doelen zijn van toepassing bij de verwerking van persoonsgegevens door Grand Cru’82.

- het direct contact met u opnemen,

- het toesturen van het Grand Cru Bouletin (zoals in het huishoudelijk reglement is

vastgelegd),

- informeren over de contributie,

- aan de NJBB doorgeven van gegevens, die noodzakelijk zijn voor het aanmaken van

licentiepassen,

- het uitvoeren van de administratie,

- toesturen van berichten over komende activiteiten en informatie die niet kunnen wachten

tot het uitkomen van het volgende Grand Cru Bouletin,

Beveiliging van Persoonsgegevens

Grand Cru ’82 neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan.

Voor edereen die binnen Grand Cru’82 toegang heeft tot de persoonsgegevens geldt een geheimhoudingsplicht.

Uitwisseling van persoonsgegevens

Zonder uw toestemming verstrekt Grand Cru ’82 gegevens alleen aan derden als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van uw lidmaatschap.

Uw persoonsgegevens worden gedeeld met de NJBB voor het aanmaken van de licentiepassen. Alleen de daarvoor benodigde gegevens worden hiervoor aan de NJBB doorgegeven. De NAW gegevens worden gedeeld met Editoo voor het aanmaken van een adressenbestand voor het toesturen van het Grand Cru Bouletin.

Beide instanties hebben een geheimhoudingsplicht zoals vermeld staat in hun pricacyverklaring die te vinden is op hun websites www.njbb.nl en www.editoo.nl.

Bewaren van persoonsgegevens

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te laten verwijderen. Uw gegevens worden gedurende uw lidmaatschap bewaard en onderhouden. Na opzegging van het lidmaatschap zullen uw gegevens nog 6 maanden gearchiveerd worden. Daarna worden de gegevens definitief verwijderd, zowel de digitale als de “papieren” gegevens.

Wijziging van het privacybeleid

Grand Cru ’82 past haar privacybeleid van tijd tot tijd aan. Op de website staat steeds de meest recente versie van ons Privacybeleid. Wij raden u aan dit regelmatig te raadplegen. Belangrijke wijzigingen zullen u per e-mail en op de website worden medegedeeld.