JEU DE BOULESVERENIGING GRAND CRU ‘82

Beëindiging van het lidmaatschap

Verenigingsinformatie

Deze tekst dient wettelijk altijd vermeld te worden, zowel in het verenigingsorgaan als op de homepage van de website. Stilzwijgende verlenging van het lidmaatschap voor een jaar blijft mogelijk voor (sport) verenigingen indien het lid niet opzegt. De leden hoeven dus niet jaarlijks persoonlijk een brief te krijgen waarin gevraagd wordt of zij lid willen blijven. Volgens artikel 7 van de statuten van de vereniging geldt het volgende: artikel 7.4: Het lidmaatschap eindigt door a. opzegging door het lid; b. het overlijden van het lid; c. royement door de vereniging; d. opzegging door de vereniging. Artikel 7.5: a. opzegging door het lid is mogelijk tegen het eind van het verenigingsjaar met een opzegtermijn van twee maanden; b. opzegging door het lid is mogelijk binnen één maand nadat – een besluit van de vereniging, waarbij de rechten van de leden beperkt of hun verplichtingen zijn verzwaard aan het lid is bekend geworden of aan de leden is medegedeeld; het besluit is dan niet op het lid van toepassing. Tot een dergelijke opzegging is het lid niet bevoegd, voor zover het besluit de geldelijke verplichtingen van alle leden verzwaart; – een besluit tot omzetting van de vereniging in een andere rechtsvorm of tot fusie van de vereniging aan hem is bekend geworden of aan de leden is medegedeeld. Artikel 7.6: Wanneer een lidmaatschap in de loop van het verenigingsjaar eindigt, blijft niettemin de contributie voor het gehele verenigingsjaar verschuldigd. Opzeggingen moeten altijd schriftelijk gedaan worden.
JEU DE BOULESVERENIGING GRAND CRU ‘82

Beëindigen lidmaatschap

Lidmaatschap